Petycja

Zobacz cały wątek:  fundacja / propozycje działań fundacji / Petycja
Re: Petycja 1970.01.01, 01:00
[autor]

W odpowiedzi na pismo przekazane drogą elektroniczną w dniu 27 stycznia 2011 r.
w sprawie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej 
i leczenia uzależnień, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Warunki udzielania, zakres oraz zasady i tryb finansowania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.), wydane na jej podstawie akty wykonawcze oraz zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zgodnie z ww. ustawą, finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń 
z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, co do zasady, należy do zadań Narodowego Funduszu Zdrowia. Fundusz finansuje świadczenia opieki zdrowotnej 
ze środków finansowych pochodzących ze składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Minister Zdrowia działając na podstawie delegacji z art. 31d ww. ustawy, w rozporządzeniu 
z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U Nr 140, poz. 1146 z późn. zm.) określił wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej 
i leczenia uzależnień. W ramach tego wykazu nie uwzględniono świadczeń gwarantowanych 
w postaci operacji zmiany płci. Minister Zdrowia tworząc tzw. koszyk świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień posiłkował się treścią rekomendacji Rady Konsultacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych zawartej 
w stanowisku nr 54/16/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie wykazów świadczeń opieki zdrowotnej gwarantowanych do finansowania ze środków publicznych. Rada Konsultacyjna AOTM rekomendowała finansowanie ze środków publicznych świadczeń zawartych 
w wykazach świadczeń załączonych do rozporządzeń Ministra Zdrowia wydanych 
na podstawie art. 31 d ww. ustawy, pod warunkiem, że obejmują one wszystkie świadczenia 
w tamtym czasie finansowane w ochronie zdrowia ze środków publicznych. W okresie przed wejściem w życie rozporządzeń tzw. koszykowych finansowanie świadczeń z tego zakresu odbywało się w oparciu o zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia  14 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania 
i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, na podstawie którego wskazywane przez Pana zabiegi również nie były finansowane.

Prezes Funduszu, zgodnie z art. 146 ust. 2 ww. ustawy, przed określeniem przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od świadczeniodawców zobowiązany jest 
do zasięgnięcia opinii właściwych konsultantów krajowych.

Regulacje zawarte we wskazywanym zarządzeniu oraz rozporządzeniu były poddawane konsultacjom konsultantom krajowym, wojewódzkim i innym podmiotom reprezentującym środowisko medyczne. W takim kształcie został przyjęty obecnie obowiązujący wykaz świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Podstawą zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień jest jego ocena uwzględniająca kryteria określone w art. 31a ust. 1 ww. ustawy tzn.:

1) wpływ na poprawę zdrowia obywateli przy uwzględnieniu:

a)     priorytetów zdrow-34

forum / dział

  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj